Mỹ phẩm và việc bảo vệ động thực vật quý hiếm

Nhằm tăng cường bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học theo quy định của các Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 16315/QLD-MP ngày 28/8/2015 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Các đơn vị sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam đề nghị thực hiện tốt các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ thiện nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học.

Từ năm 1994, Việt Nam là thành viên của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã quý cấp  (CITES) và Công ước đa dạng sinh học ( CBD). Chính phủ Việt Nam đã ban hành các nghị định 32/2006/NĐ-CP; 82/2006/NĐ-CP và 160/2013/NĐ-CP về các tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ- nhằm thực hiện các nội dung của công ước.

Qua đó, các cơ sở sản xuất mỹ phẩm cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp các thành phần trong hồ sơ công bố mỹ phẩm không phải là đối tượng bị cấm khai thác thương mại theo quy định của pháp luật về bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng.

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cần rà soát lại thành phần công thức các sản phẩm mỹ phẩm. Ngừng việc sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có liên quan đến động vật, thực vật thuộc danh mục cấm.