Cam Neon

Xuất xứ :  Ấn Độ

Phân tán tốt trong dầu, không phân tán trong nước.

Tỷ lệ sử dụng : 1-10% tùy theo nhu cầu

Ứng dụng : Son môi, xà phòng handmade